מגה לוגיסטיקה
חדשות
חדשות מקומיות
לעמוד קודם

השקעת יתרות מטבע חוץ דין וחשבון לשנת 2023

01/04/2024
זמן קריאה: 2.5 דק'

בנק ישראל פרסם את דו"ח השקעת יתרות מטבע חוץ לשנת 2023. להלן עיקריו:

בשנת 2023 גדלו יתרות המט"ח ב-10.5 מיליארד דולר, ל-204.7 מיליארד דולר, על אף מכירות מט"ח בהיקף של 8.5 מיליארד דולר. גידול זה נבע בעיקרו מרווחי הון מהחזקת מניות ומרווחי הון ותקבולי ריבית מהחזקת אג"ח.

נכון לסוף שנת 2023, הרכב הנכסים של יתרות המט"ח היה 54% בנכסים ממשלתיים, 21% במניות, 15% בנכסי מרווח ו-10% באג"ח תאגידיות.

בשנת 2023 נרשמה בשווקים הפיננסיים הגלובליים תנודתיות שהושפעה בעיקר מההערכות בשווקים לגבי התפתחותה של האינפלציה, של התוואי הצפוי של שיעורי הריבית של הבנקים המרכזיים ושל השפעתו של תוואי זה על הפעילות הכלכלית בעולם. לצד גורמים אלה הושפעו השווקים מעלייה ניכרת בסיכון ליציבותו של המגזר הבנקאי על רקע קשיים שהתגלו בכמה בנקים בארה"ב ובאירופה, וכן מעלייה בסיכון הגיאופוליטי על רקע החשש להתפרצותה של מלחמה אזורית במזרח התיכון. לקראת סיומה של השנה חל שינוי בסנטימנט, ובשווקים נרשמה מגמה חיובית על רקע סימנים להתכנסות האינפלציה ליעדי הבנקים המרכזיים. הדבר הגביר את הציפיות לתחילתו של תהליך של הורדת שיעורי הריבית על ידי הבנקים המרכזיים.

ההתפתחויות בשווקים הפיננסיים הגלובליים השתקפו בביצועים של תיק יתרות המט"ח: תשואת ההחזקה של תיק היתרות במונחי הסמן המטבעי הסתכמה בשנת 2023 בשיעור של 8.3%. תשואת הסמן הבסיסי הייתה גבוהה בהשוואה לשנים קודמות והסתכמה בשיעור של 4.2%. התשואה העודפת הסתכמה השנה בשיעור של 4.1%, בעיקר בשל ההחזקה במניות.

לוח 1: תשואה בגין החזקתו של תיק יתרות המט"ח במבט שנתי וממוצע רב-שנתי במונחי הסמן המטבעי; אחוזים ומונחים שנתיים
  2023 שלוש שנים חמש שנים
תשואת התיק בפועל 8.3 1.7 3.0
תשואת הסמן הבסיסי 4.2 1.3 1.2
התשואה העודפת 4.1 0.4 1.8

רמת הסיכון של תיק היתרות התמתנה השנה בשל הירידה בתנודתיות של שוקי המניות והשפעת העלייה בריבית חסרת הסיכון שמשמשת ככרית לספיגת הפסדים.

בשל היחלשותו של השקל ב-3.8%, הסתכמה תשואת ההחזקה של תיק יתרות המט"ח במונחים שקליים ב-12.4%.

לוח 2 התשואה בגין החזקתו של תיק יתרות המט"ח במבט שנתי וממוצע רב-שנתי במונחי שקל; אחוזים ומונחים שנתיים
. 2023 שלוש שנים חמש שנים
תשואת תיק היתרות - מונחים שנתיים 12.4 4.1 1.8
שינוי שע"ח סמן מטבעי/שקל - מונחים שנתיים 3.8 2.4 1.2-

סימן שלילי בשינוי בשע"ח משמעו ייסוף של השקל.

 

עם פרוץ המלחמה בחודש אוקטובר 2023, מכר בנק ישראל לראשונה יתרות מט"ח בהיקף של 8.5 מיליארד דולר. המכירות בוצעו כחלק מתוכנית שכוללת מכירות מט"ח של עד 30 מיליארד דולר ואספקת נזילות בסכום של עד 15 מיליארד דולר, על ידי הפעלת מנגנונים של עסקות החלף SWAP (הסכם בין שני צדדים להחלפת נכסים פיננסים בתאריך עתידי קבוע מראש). התוכנית נועדה למתן את התנודות בשער החליפין של השקל ולספק את הנזילות הנדרשת להמשך הפעילות הסדירה של השווקים. להפעלת התוכנית, שהתאפשרה לנוכח רמתן הגבוהה של היתרות, הייתה תרומה ממשית לשמירה על היציבות בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים.

ד"ר גולן בניטה, מנהל חטיבת השווקים: "בשנת 2023 גדלו יתרות המט"ח ב-10.5 מיליארד דולר, ל-של 204.7 מיליארד דולר. הגידול ביתרות המט"ח הושפע בעיקרו משערוך של 16.8 מיליארד דולר, שכולל בין היתר רווחי הון מהחזקת מניות ורווחי הון ותקבולי ריבית מהחזקת אג"ח. עם פרוץ המלחמה הפעיל בנק ישראל תוכנית למכירות מט"ח, שסייעה לייצובם של שוק המט"ח ושל השווקים הפיננסים. הרמה הגבוהה של יתרות המט"ח היא נכס אסטרטגי שמאפשר מרחב פעולה לשמירה על היציבות הפיננסית תוך הפחתת אי-הוודאות."

 

לצפייה בדו"ח המלא

 

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן