מגה לוגיסטיקה
חדשות
חדשות פיננסים
לעמוד קודם

חברת הלוגיסטיקה והמימון החוץ בנקאי ETGA:

09/06/2024
זמן קריאה: 4 דק'

קבוצת ETGA, הפועלת בתחומים לוגיסטיקה ומימון חוץ בנקאי (התמחות ייחודית במימון יבוא), פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2024.

בתחום הלוגיסטיקה, שבו החברה מעניקה פתרון רחב ומלא כ-One Stop Shop, כולל התמחות בתחום של האחדת מטענים (פתרון לוגיסטי ליבואנים ויצואנים המעוניינים לשלוח סחורה שאינה מגיעה למכולה שלמה), הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 ב-94.4 מיליון שקל. סך ההכנסות בתחום הלוגיסטיקה מושפע באופן ישיר ממחירי ההובלה האווירית והימית העולמיים, ואינו בהכרח משמש אינדיקציה להיקפי הפעילות של הקבוצה.

פעילות מגזר הלוגיסטיקה ברבעון הראשון של שנת 2024 הניבה רווח תפעולי של 7.4 מיליון שקל, כ-7.8% מההכנסות, גידול של כ-12% לעומת רווח תפעולי של 6.6 מיליון שקל, כ-6.7% מההכנסות, ברבעון הראשון של שנת 2023.

ב-21 באפריל 2024 (לאחר תאריך המאזן) דיווחה החברה על עסקה משמעותית לרכישת מלוא המניות (100%) של חברת השילוח ועמילות המכס ISLINE בהשקעה של 80 מיליון שקל. 65.5 מיליון שקל מתוך הסכום ישולמו למוכרים ו-14.5 מיליון שקל יושקעו ב-ISLINE (כסף "לתוך החברה"). העסקה כוללת תמורה נדחית מבוססת ביצועים של עד 15 מיליון שקל כנגזרת לתוצאות ISLINE בשנים 2026-2024. זו עסקת הרכישה הרביעית שביצעה ETGA מאז שנת 2019.

ISLINE, שהוקמה בשנת 1986, עוסקת בשילוח בינלאומי ובעמילות מכס, ומספקת בין השאר שירותי יבוא, יצוא, משלוחי צד ג' ופרויקטים למאות לקוחות. הרווח הנקי של ISLINE היה בשנת 2023 14.1 מיליון שקל (על בסיס דוחות מבוקרים שנעשו לפי התקינה הישראלית וכפי שמסרו בעלי ISLINE). רכישת ISLINE היא חלק מהאסטרטגיה של ETGA לפעול להרחבת פעילות הלוגיסטיקה באמצעות הוספת שירותים משלימים שיהיו חלק ממעטפת ה-One Stop Shop ללקוחות הקבוצה. תוצאות ISLINE יבואו לידי ביטוי בדו"חות הכספיים של ETGA לאחר השלמת העסקה.

בתחום המימון החוץ בנקאי, שבו פועלת החברה באמצעות חברת תואם מימון (מימון סחורות, מימון מיסים ומכסים, ניהול שרשרת האספקה וניהול רכש ומימון נדל"ן), הסתכמו ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 ב-9.5 מיליון שקל, עלייה של כ-6% לעומת הכנסות בסך 8.9 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2023. הגידול נובע בעיקרו מצמיחה בהיקף תיק אשראי הלקוחות ומעליית שיעור הריבית.

פעילות מגזר המימון הניבה ברבעון הראשון של שנת 2024 רווח תפעולי של 2.8 מיליון שקל, גידול של 13% בהשוואה לרווח תפעולי של 2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח התפעולי ברבעון הראשון עלה ל-29.1% מסך ההכנסות לעומת 27.5% מסך ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד.

יתרת תיק אשראי הלקוחות בתחום המימון החוץ בנקאי מסתכמת ב-357 מיליון שקל נכון ליום 31 במרס 2024, גידול של כ-12% לעומת 319 מיליון שקל ביום 31 בדצמבר 2023. 165 מיליון שקל מיתרת התיק ביום 31 במרס 2024 ממומנת מהון עצמי.

ביום 7 באפריל 2024 (לאחר תאריך המאזן) הגיעה תואם להסכמות עם אחד מהתאגידים הבנקאיים המעמידים לה מסגרות אשראי (לא מחייבות), ולפיהן תועמד לתואם מסגרת אשראי לא מחייבת נוספת בסך של 50 מיליון שקל. ההיקף הכולל של מסגרות האשראי יהיה 470 מיליון שקל. יתרת המסגרות הבלתי מנוצלות צפויות לסייע לתואם מימון להמשיך להגדיל את תיק אשראי הלקוחות ברבעונים ובשנים הבאות.

 

 

הריבית הממוצעת על תיק אשראי הלקוחות היא ריבית פריים בתוספת מרווח של 6% (במונחים שנתיים, מחושבת לפי סך ההכנסות לתקופה של 12 החודשים שהסתיימו ביום 31 במרס 2024, לחלק ביתרת תיק האשראי הממוצע לאותה תקופה ומתורגמת למונחי ריבית הפריים, לפי ריבית הפריים הממוצעת לאותה תקופה).

הפרשות לחומ"ס (חובות מסופקים) בתחום המימון - הפרשה בשיעור של 1.5% מהיקף התיק בגין חובות של לקוחות (בנטרול הפרשה לחומ"ס בגין חובות ישנים טרם רכישת תואם מימון).

עוד עולה מהדו"חות הכספיים:

הרווח הנקי של החברה הסתכם ברבעון הראשון של 2024 ב-7.7 מיליון שקל, גידול של כ-4% לעומת רווח נקי של 7.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2023. שיעור הרווח הנקי עלה ברבעון הראשון של 2024 ל-7.4% לעומת שיעור של כ-6.9% ברבעון הראשון של 2023.

ההון העצמי של החברה נכון ליום 31 במרס 2024 מסתכם ב-251.9 מיליון שקל שהם כ-45.4% מסך המאזן לעומת 239.4 מיליון שקל שהם כ-46.0% מסך המאזן ביום 31 במרס 2023. הגידול בהון נובע בעיקר מהרווח הכולל שנרשם בתקופה, בקיזוז דיבידנדים שחולקו ורכישת מניות באוצר.

חלוקת דיבידנד: עם פרסום הדו"ח הכספי לרבעון הראשון של 2024 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך 4.5 מיליון שקל. הדיבידנדים שהוכרזו מאז הושלמה הנפקת מניות החברה לציבור לראשונה בבורסה והפיכתה לחברה ציבורית (יוני 2021) מסתכמים ב-48 מיליון שקל (כולל החלוקה הקרובה), בהתבסס על מדיניות הדיבידנד של החברה לחלוקה של לפחות 50% מהרווח הנקי.

פעילותה השוטפת של החברה הניבה ברבעון הראשון של 2024 תזרים מזומנים חיובי של 8.9 מיליון שקל לעומת תזרים חיובי של 4.4 מיליון שקל מפעילות שוטפת ברבעון המקביל בשנת 2023.

נכון ליום 31 במרס 2024, לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך 43.7 מיליון שקל.

יו"ר ETGA, ברק דותן, ומנכ"ל החברה, לירן יעקבסברג: "ETGA סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2024 עם גידול ברווח הנקי ל-7.7 מיליון שקל על אף מלחמת 'חרבות ברזל', שהשפיעה לשלילה על היקפי ההובלה לישראל דרך האוויר והים. במגזר המימון, תיק האשראי המשיך לצמוח ומסתכם ב-357 מיליון שקל. אנו ממשיכים לפעול להרחבת פעילות המימון תוך שימת דגש בצמיחה מבוקרת.

"לאחר תאריך המאזן דיווחנו על עסקה מרכזית לרכישת ISLINE, מחברות השילוח ועמילות המכס המובילות בשוק, המעסיקה קרוב ל-100 עובדים. העסקה מחזקת את מעמדה של ETGA כאחת מחברות הלוגיסטיקה המרכזיות בישראל וצפויה לסייע לקבוצה לבסס מנועי צמיחה. תוצאות ISLINE צפויות לבוא לידי ביטוי בדו"חות הכספיים של ETGA לאחר השלמת העסקה."

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן