מדיניות הפרטיות בפורטל מגה פרו מקבוצת מגה פרו מדיה (מגה מוטור)

מבוא

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות פרטיות") מסדירה את האופן שבו אנו, חברת מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) ("החברה", "מגה פרו מדיה", "מגה מוטור", "אתרים") עושה שימוש במידע אישי אשר היא מקבלת ו/או אוספת ממשתמשי האתרים שבבעלותה, כהגדרתם בתקנון ותנאי השימוש של מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור).

חברת מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) מפעילת אתר מגה פרו מדיה (מגה מוטור) בכתובת: www.megapro.org.il או בכתובת: www.megamotor.co.il המופעל על ידי מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) באתרים אינטרנטיים, מדריכים אינטרנטיים, עיתונים אינטרנטיים, תערוכות, השקות וימי עיון מקוונים דיגיטליים של מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור).

אתרים קשורים נוספים לרבות: מגה דרייב, מגה מוסך, מגה מזון, מגה תעשיות, מגה מיכשור, מגה מבנים, מגה לוגיסטיקה, מגה קלינטק, מגהדג'ט, מגה אלפא, מגה אקסלוסיב, מגה בנג, מגה ולו, מגה דו, מגהמה - ציי רכב, מגה טרון, מגה פרימיום, מגה בשטח, מגה משאיות, מגה הסעות, מגה בולדוזר, עיתונים אינטרנטיים, תערוכות וימי עיון מקוונים, מדריכי מוצרים, מדריכי חברות (להלן: אתרי מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) או האתרים או מגה מוטור ו/או כל יישום אחר לגביהם תחליט מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור), לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחיל את מדיניות פרטיות אלו;

מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) מכבדת את פרטיות המשתמשים בנכסיה הדיגיטליים. תנאים אלה מלמדים על מדיניות הפרטיות הנהוגות באתרים, והאופן בו משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים, או שנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים. על ידי שימוש באתרים הינך מביע את הסכמתך לתנאי מדיניות הפרטיות הנ"ל.

בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתרי מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכול לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) רשאית לשנות, מעת לעת, וללא הודעה אישית או מראש את הוראות מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.

1. שרותי אירוח של האתרים אצל צדדים שלישיים

א. מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) רוכשת שירותי אירוח של האתרים מצדדים שלישיים (ספקים חיצוניים), לפיכך המידע לרבות מידע אישי ו/או מידע מזהה (שהמשתמש מוסר לחברה באמצעות האתרים נשמר על שרתים המוחזקים ומופעלים על-ידי צדדים שלישיים אשר אינם החברה ו/או אינם בשליטת החברה.

ב. ייתכן שספקי שירותי האירוח יהיו חברות מחוץ לגבולות ישראל (לרבות חברות בארה"ב). במסירת המידע, המשתמש מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית להעביר ו/או לשמור את המידע שנמסר לה על שרתים הממוקמים מחוץ לגבולות ישראל.

2. מדיניות הפרטיות מהווה חלק מתנאי השימוש

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתקנון ותנאי השימוש של מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) ("תקנון ותנאי שימוש"). כל מונח מוגדר אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתקנון ותנאי השימוש.

3. רישומך לשירותים ועדכון פרטים אישיים

א. חלק מהשירותים באתרי מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה ו/או במסגרת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת) תידרש למסור מידע אישי, דוגמת שם פרטי, שם משפחה, שם חברה בה אתה עובד, כתובת, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום ו/או לעשות שימוש בשירותים אלו. הואיל ומגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשמת, באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

ב. הנך מצהיר כי אתה ממלא פרטים מלאים, נכונים, מדויקים ומלאים אודותך כפי שמתבקש בטופסי הרישום באתרים. הנך מתחייב לעדכן את החברה במקרה של שינויים בכל פרט שמסרת לחברה או מי מטעמה. החברה תהיה רשאית לדרוש את חידוש הרישום ו/או חידוש פרטים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ג. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותי האתרים יישמרו על ידי מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור). אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם באי מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותים בהם הנך נדרש למסור את המידע האישי כאמור.

ד. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 - כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק במאגר מידע. אם מצאת כי המידע אודותיך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורשת בכתב לתקן את המידע או למחוק אותו. ואנו נעשה כן. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתרים. מידע הדרוש להנהלת האתרים לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתרים - יוסיף להישמר על ידי הנהלת החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

ה. הנך אחראי באופן מלא לשמירת סודיות הסיסמה ומתחייב להודיע לחברה באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמה שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.

ו. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הפעולות המתבצעות בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך. לפיכך איננו ממליצים לך למסור את הסיסמה האישית שלך בעזרתה אתה מזדהה באתרים, או כל מידע בקשר עם אופן ההתחברות שלך לאתרים לצד שלישי אחר כלשהו. אם תבחר לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים כלשהם, תישא באחריות לכל הפעולות שיתבצעו בשם המשתמש והסיסמה האישית שלך.

ז. במקרה שתאבד שליטה על הסיסמה שלך, תאבד שליטה מהותית על המידע המזוהה האישי שלך ותהיה כפוף לפעולות מחייבות מבחינה חוקית שיתבצעו בשמך. לפיכך, אם הסיסמה שלך אינה בטוחה מכל סיבה שהיא, עליך מוטלת החובה לשנותה לאלתר.

ח. מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות, כולו או חלקו, הניתן לך על ידה באתרים, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

4. רישום למאגר המידע של מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור)

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים ו/או בעת עדכון פרטיך (כפי שיעשה מעת לעת) יישמרו במאגר המידע של מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה.

5. עוגיות

מפעילי האתרים אוספים, או עשויים לאסוף מידע מן הגולש, בין היתר באמצעות שימוש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתרים על הכונן הקשיח של מחשבך האישי על מנת לזהותו. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים, זיהוי המחשב או הרשת ממנה אתה גולש ועוד.

'עוגיות' עשויות לשמש גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר באתרים. המידע בעוגיות מוצפן. השימוש ב'עוגיות' הינו מקובל וסטנדרטי בתעשיית האינטרנט. אם אינך רוצה לקבל 'עוגיות' כאמור, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. זכור, עם זאת, שנטרול ה'עוגיות' עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים.

אנו עשויים להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרים (ככל שישנן כאלו), מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה מציבות עוגיות במחשבך, לצורך איסוף מידע על שימושך באתרים, כמו למשל פרסומות בהן צפית. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של האתרים ולאתרים אין גישה לעוגיות שלהן. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות כפוף למדיניות הפרטיות שלהן עליה תוכל ללמוד באתרי האינטרנט שלהן שכתובותיהן מופיעות באתרים.

6. השימוש במידע

בעת שתשתמש באתרים, יתכן שיצטבר מידע על האופן שבו אתה משתמש בו. מידע כזה יכול שיכלול, לדוגמה, מה קראת באתרים, מהם העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (כתובת ה-IP) ממנה ניגשת לאתרים ועוד. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה באתרים, יעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתרים ולשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתרים. המידע המשמש לצורך כך לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם;
 • כדי לשפר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, יצירת שירותים ותכנים חדשים או שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאין בו כדי לזהות אותך אישית;
 • החברה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין מידע שהם עצמם יפרסמו ובין מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה לכך במהלך ההרשמה או בכל עת אחרת. אתה תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת מקבלתו. עם זאת, החברה לא תמסור מיוזמתה את פרטיך האישיים למפרסמים לשם פניה אליך בדיוור ישיר;
 • ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך);
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. השימוש במידע למטרה זו לא יהיה בו כדי לזהות אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון ותנאי השימוש של האתרים.
 • חלק מהמידע אשר יצטבר אודותיך יהיה חשוף למגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור), לשותפיה ולגולשים שונים כמפורט במדיניות זו להלן:
  א. תכנים שאתה מגיש לפרסום באתר ו/או באמצעות האתר עשויים להיום חשופים לגולשים באינטרנט ובפרט לגולשי האתרים. אם תפרסם פרטים אישיים שלך כחלק מהפרסומים כאמור אתה עשוי לקבל הודעות מבלי שתבקש. על כן, אנו ממליצים לך לפרסם רק מידע שאתה מעוניין שיהיה נגיש לכולם.
  ב. מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) תהיה רשאית להעביר כל מידע לא מזהה אישית אודותיך שנאסף על ידיה לשותפיה העסקיים (לרבות מפרסמים באתר), על מנת שאלו יתאימו עבורך מודעות ותכנים שיוצגו לך בעת הביקור באתרי אינטרנט שונים לתחומי ההתעניינות שלך ו/או לקבוצת מין או גיל ו/או למקום מגוריך. כמו כן, הנך מסכים בזאת כי שותפיה העסקיים של מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) (לרבות מפרסמים) יהיו רשאים לאסוף מידע לא מזהה כאמור אודותיך באופן עצמאי.

7. מסירת מידע לצד שלישי

מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים שלהלן, ובמקרים אלה מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל שימוש או העברה של כל מידע, לרבות מידע שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו:

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתרים;
 • כאשר נדרשת העברת מידע בגין תלונות לארגון צרכני, על מנת לקדם את טובתו של צרכן, אלא אם כן תודיע במפורש כי אינך מעוניין בכך;
 • אם תפר את תנאי השימוש באתרים, או אם תבצע באמצעות האתרים, או בהתקשרות עם האתרים, פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה להם למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה או כל גוף קשור אליה;
 • בכל מקרה שהחברה תחשוב, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, ואם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתרים במסגרת אחרת וכן במקרה שישנו את המבנה המשפטי, או במקרה של פשיטת רגל, או יתמזגו עם גוף אחר או, ימזגו את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - לתאגיד החדש, ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

8. מדיניות פרטיות של צד שלישי

אנו רשאים להתיר לצד שלישי לפרסם באתרים. צד שלישי זה רשאי לאסוף מידע באמצעות טכנולוגיות מעקב על מנת לוודא את פעילותו התקינה ויכולת התגובה לפרסומיו. כל איסוף מידע מסוג זה כפוף למדיניות הפרטיות של הצד השלישי.

האתרים עשויים להכיל קישורים מקוונים לאתרים של צדדים שלישיים, וכמו כן, תוכן ושירותים של נותני שירות אחרים. לצדדים שלישיים אלו מדיניות פרטיות עצמאית והם עשויים לעשות שימוש בטכנולוגיות איסוף מידע על מנת לאסוף מידע אישי שלך. למגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) אין כל שליטה, אחריות וחבות כלפי אתרים של צד שלישי, התוכן שלהם או מדיניות הפרטיות שלהם. אנא בחן את מדיניות הפרטיות של כל צד שלישי בעצמך.

9. שימוש במערכת גוגל אנאליטיקס (Google Analytics)

האתרים משתמשים בכלי המחקר גוגל אנאליטיקס (Google Analytics) על מנת לאסוף מידע אודות השימוש באתרים, כגון תדירות הגלישה באתר, אילו עמודים באתר נצפו על-ידי הגולש, באילו אתרים אחרים ביקרו הגולשים קודם לשימוש באתר. מטרת השימוש במידע שנאסף הינה שימור ושיפור האתר והשירותים הניתנים בו.

מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) אינה משלבת ו/או מאחדת את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב-גוגל אנאליטיקס (Google Analytics) עם מידע המאפשר זיהוי אישי של הגולשים באתרים. האפשרות של גוגל לעשות שימוש ולשתף מידע שנאסף על ידי גוגל אנאליטיקס (Google Analytics) אודות גולשי האתר כפוף לתנאי השימוש של גוגל אנאליטיקס (Google Analytics) הזמינים בכתובת: http://www.google.com/analytics/terms/us.html ומדיניות הפרטיות של גוגל הזמינה בכתובת: https://policies.google.com/privacy.

ניתן ללמוד יותר על האופן שבו גוגל אוספת ומעבדת מידע, במיוחד באמצעות גוגל אנאליטיקס (Google Analytics) בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/partners. באפשרותך למנוע שימוש בנתונים אודותיך על ידי גוגל אנאליטיקס (Google Analytics) על ידי הורדה והתקנה של תוסף הדפדפן Google Analytics Opt-out Browser Add-on אשר זמין בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

10. אבטחת מידע

מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור) מיישמת באתרים אמצעים מסחריים סבירים לאבטחת המידע האישי שלך, ולמנוע גישה או גילוי בלתי מורשים. עם זאת, נוכח המגבלות שחלות על כל רשת תקשורת, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתרים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם, לרבות למידע שהוזן על ידי משתמשים באתר.

11. יישום מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות זו מיושמת על האתרים וכל הנכסים האינטרנטיים של מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור). האתרים מכילים קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אשר החברה אינה אחראי לשמירת הפרטיות בהם. אנו מעודדים אותך לבחון את מדיניות הפרטיות בכל אתר אינטרנט שהינך מבקר בו דרך קישור מהאתרים או כל אתר אחר האוסף מידע אישי ממך.

12. שאלות בקשר למדיניות פרטיות זו

בכל שאלה בקשר למדיניות פרטיות זו, ולצורך מימוש זכויותייך, או בכל נושא אחר הקשור למידע או לאבטחת המידע, ניתן לפנות אלינו, בהתאם לפרטי ההתקשרות שלהלן:

 • שירות לקוחות מגה פרו מדיה בע"מ (מגה מוטור)- בטלפון 03-5615507
 • בכתובת: המסגר 45 תל אביב מיקוד 6721413
 • פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות: פקס 03-5615546 (לציין: עבור שירות לקוחות)
 • פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות: דואר אלקטרוני שכתובתו megamotor@megamotor.co.il (לציין: עבור שירות לקוחות)

מדיניות פרטיות זו עודכנה לאחרונה בחודש ינואר 2023.

כותרת
תוכן