מגהמה - ציי רכב
מדורים
מגה פיננסים
לעמוד קודם

קרסו מוטורס מסכמת את שנת 2023

02/04/2024
זמן קריאה: 4.5 דק'

קבוצת קרסו מוטורס פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2023 כולה.

איציק וייץ, מנכ"ל החברה: "קרסו מוטורס סיימה את שנת 2023 עם צמיחה בהכנסות בכל מגזרי הפעילות של החברה. ב-2023 השקנו בהצלחה את מותג Freesbe, המאגד את פעילויות הקבוצה בכמה תחומים תחת קורת גג אחת, ואנו רואים במהלך זה אבן דרך חשובה ביישום האסטרטגיה שלנו למיצוי היתרונות של קרסו מוטורס כקבוצת רכב מגוונת, המספקת ללקוחותיה את מכלול השירותים בענף הרכב. תחת המטריה של Freesbe הרחיבה החברה ב-2023 את מגוון כלי הרכב המשווקים על ידה, עם תוספת מכירות של יותר מ-10,000 רכבים שנמכרו מתוצרת צ'רי הסינית שהשקנו בישראל בסוף 2022. בד בבד השקנו לפני מספר חודשים בהצלחה את רכבי Xpeng. לצד אלו נמשכה מגמת הצמיחה של חברת הליסינג פסיפיק ושל מגזרי המימון והשירות.

"מלחמת חרבות ברזל השפיעה על הפעילות במשק בחודשים אוקטובר-נובמבר, וגם אצלנו התבטאה בירידה במכירות הרכבים בחודשים אלו. אנו רואים סימני התאוששות וחזרה לפעילות המשק בשגרת מלחמה. הקבוצה סיימה לאחרונה גיוסי אג"ח מוצלחים התומכים באיתנותה הפיננסית."

עיקרי התוצאות לשנת 2023:

הכנסות החברה בסיכום 2023 טיפסו ב-32% ל-4.7 מיליארד שקל לעומת 3.5 מיליארד שקל בשנת 2022. הגידול נובע בעיקר מעלייה במכירות הרכב החדש. כמות הרכבים החדשים שנמכרו בתקופה המדווחת הסתכמה ב-19,269 רכבים לעומת 14,102 רכבים ב-2022. נתח השוק של החברה הסתכם בשנת 2023 ב-7.6% לעומת 3.9% בשנת 2022.

ההכנסות ממגזר הרכב בשנת 2023 טיפסו ב-54.8% ל-2.6 מיליארד שקל לעומת 1.7 מיליארד שקל בשנת 2022. רווחי המגזר בתקופת הדוח הסתכמו ב-248.4 מיליון שקל לעומת 421.9 מיליון שקל בשנת 2022. הירידה ברווחי המגזר נובעת בעיקר משינוי בתמהיל המכירות.

ההכנסות ממגזר הליסינג עלו ב-11.3% ל-1.6 מיליארד שקל לעומת 1.5 מיליארד שקל בשנת 2022. רווחי המגזר עלו ב-3.3% ל-287 מיליון שקל לעומת 277.8 מיליון שקל ב-2022.

ההכנסות ממגזר המימון בשנת 2023 עלו ב-30.7% ל-86.2 מיליון שקל לעומת 66 מיליון שקל בשנת 2022. רווחי המגזר עלו ב-31% ל-85.4 מיליון שקל לעומת 65.2 מיליון שקל בשנת 2022.

ההכנסות ממגזרי שירות ואחרים בשנת 2023 צמחו ב-9.2% ל-357.1 מיליון שקל לעומת 327 מיליון שקל בשנת 2022. הרווח של שני המגזרים יחד עלה ב-5% ל-87.4 מיליון שקל לעומת 83.3 מיליון שקל בשנת 2022.

הרווח הגולמי בשנת 2023 הסתכם ב-864.5 מיליון שקל (כ-18.4% מההכנסות) לעומת 925.8 מיליון שקל (כ-26.1% מההכנסות) בשנת 2022. השינוי בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקר משינוי בתמהיל המכירות של כלי רכב חדשים, מפיחות של השקל אל מול מטבעות החוץ ומעלייה בהפרשה לירידת ערך המלאי של כלי רכב.

הרווח מפעולות רגילות בשנת 2023 הסתכם ב-446.7 מיליון שקל לעומת 546.2 מיליון שקל בשנת 2022. השינוי נובע בעיקר מגידול בהוצאות מכירה ושיווק לאחר השקת מותג Freesbe, וכן מפרסום למותגים החדשים צ'רי, Eveasy,Alpine, ו-Xpeng. אלו התקזזו באופן חלקי עם הירידה בהוצאות הנהלה ובהוצאות כלליות, שנבעו מיישום עקבי של מהלכי התייעלות, וכן עם גידול בהכנסות אחרות נטו שעיקרן הכרה ברווח הזדמנותי מרכישת חברת הציוד ההנדסי צמד.

הרווח הנקי של החברה בשנת 2023 הסתכם ב-200.2 מיליון שקל לעומת 380 מיליון שקל בשנת 2022. השינוי נובע בעיקר מהירידה ברווח מפעולות כאמור, מגידול בהוצאות מימון נטו, בעיקר בשל עלייה בחוב הפיננסי של הקבוצה ובריבית הפריים.

נכון ל-31 בדצמבר 2023, לקבוצה מזומנים ושווי מזומנים בסכום של 101.7 מיליון שקל. במהלך שנת 2023 חילקה החברה דיבידנד בסך 230 מיליון שקל. סך ההון של החברה הסתכם ב-1.88 מיליארד שקל לעומת 1.89 מיליארד שקל ב-31 בדצמבר 2022.

 

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי של 2023:

הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2023 הסתכמו ב-883 מיליון שקל לעומת 1.09 מיליארד שקל ברבעון המקביל של 2022. הקיטון נובע בעיקר מהשפעת המלחמה, שהתבטאה בירידה בהיקפי המכירות בחודשים אוקטובר-נובמבר.

הרווח מפעולות רגילות ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב-76 מיליון שקל לעומת 130.4 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2022. השינוי נובע מהירידה האמורה במכירות, מתמהיל המכירות ומגידול בהוצאות המכירה והשיווק.

הרווח הנקי של החברה ברבעון הרביעי של 2023 הסתכם ב-9.5 מיליון שקל לעומת 79 מיליון שקל ברבעון המקביל של 2022. השינוי נובע בעיקר מהירידה האמורה ברווח מפעולות רגילות ומגידול בהוצאות מימון נטו.

השפעות מלחמת חרבות ברזל: עיקר ההשפעה ניכרה מיד עם פרוץ המלחמה בירידה במכירת כלי רכב חדשים, אך מחודש נובמבר 2023 ועד מועד הדוח חלה התאוששות במכירה של כלי רכב חדשים, אשר נמצאת במגמת עלייה. בתחום הליסינג וההשכרה לטווח קצר נשמר היקף הפעילות. בחודשים אוקטובר-נובמבר 2023 ירדו היקפי מכירות הרכב המשומש, אולם מחודש דצמבר 2023 הן חזרו להיקפן טרום המלחמה. בתחומים מימון, שירות ואחרים, נרשמה ירידה עם פרוץ המלחמה, אך אלו חזרו להיקפי הפעילות טרום המלחמה.

אירועים אחרונים במסגרת הדוח ולאחריו:

  • בינואר 2024 השלימה החברה הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה ה') בהיקף של 256 מיליון שקל ע.נ.
  • בדצמבר 2023 ביצעה החברה הרחבה של סדרת אג"ח קיימת (סדרה ד') בהיקף של 216 מיליון שקל ע.נ.
  • באוגוסט 2023 הושלמה העסקה שבמסגרתה השקיעה החברה 25 מיליון שקל תמורת הקצאת 50% מהזכויות בחברת בי אי-וי מוטורס, יבואנית הרכב החשמלי הוויאטנמי ויניפאסט.
  • ביוני 2023 חתמה החברה על הסכם ליבוא, הפצה ושירות לכלי רכב ולחלקי חילוף מתוצרת XPENG, יצרנית כלי רכב סינית. תקופת ההסכם היא 3 שנים. בהתקיים תנאים שנקבעו בהסכם, ההסכם יוארך לתקופות נוספות בהסכמת הצדדים. ברבעון האחרון של שנת 2023 החלה החברה לשווק את רכבי XPENG בישראל.

ביוני 2023 ביצעה החברה הרחבות אג"ח לסדרות ג' וד' באמצעות הנפקה לציבור של 536.9 מיליון ע.נ סה"כ לשתי הסדרות יחד. תמורת ההנפקה נטו הסתכמה ב-491.1 מיליון שקל. אג"ח אלו מדורגות -il.AA עם תחזית יציבה על ידי מעלות.

במאי 2023 אישר משרד התחבורה את בקשת החברה לקבל רישיון יבוא ישיר לרכבי Alpine, בהמשך להסכם היבוא שחתמה החברה עם רנו אשתקד.

באפריל 2023 השלימה החברה עסקה לרכישת מלוא הון מניות צמד חברה להספקת ציוד הנדסי, אשר עיקר פעילותה יבוא, שיווק ושירות לצמ"ה מתוצרת היטאצ'י (Hitachi), ויבוא ושיווק של חלפים לצמ"ה ממגוון מותגים.

בינואר 2023 השיקה החברה מיתוג מחדש של כל פעילות הקבוצה תחת השם Freesbe בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים. המותג מאחד את כל פעילויות החברה, ובהן פעילות חברות הליסינג של החברה, מכירת המכוניות המשומשות, סוכנות הביטוח וחברת המימון.

תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן