תקנון ותנאי שימוש בפורטל מגה פרו מקבוצת מגה פרו מדיה (מגה מוטור)

מבוא:

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתרי האינטרנט המופעלים ומנוהלים על ידי מגה פרו מדיה בע"מ  (מגה מוטור) ו/או מגה פרו ו/או כל מדיה אינטרנטית השייכת לחברת מגה פרו מדיה (מגה מוטור) בכתובת המסגר 45 תל אביב (להלן "מגה פרו מדיה (מגה מוטור)".

בתנאי שימוש אלה "גולש" ו/או "משתמש" משמעו: כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו אשר עושה שימוש מכל סוג שהוא באתרים של מגה פרו מדיה (מגה מוטור).

מטרת תנאי השימוש היא להבהיר את היחסים בין מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לבין כל אדם ו/או ישות הנכנסים לאתרים ו/או המשתמשים בשירותי מגה פרו מדיה (מגה מוטור). השימוש באתר או באתרים מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש, אל תעשה שימוש באתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור).

תנאי השימוש קובעים את הגישה שלך לאתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) ויחולו על כל שימוש שתעשה בו לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים בו או באמצעותו וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו.

בתנאי השימוש ובכל הטקסטים המופיעים באתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לשון יחיד משמעה גם לשון רבים ולהיפך, ולשון זכר משמעה לשון נקבה ולהיפך, הכול לפי ההקשר. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בהם משום פגיעה ו/או אפליה מכל סוג שהוא. הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש ההוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

1. תנאי שימוש אלה חלים ביחס לאתרים המפורטים להלן:

א. אתר מגה פרו מדיה (מגה מוטור) בכתובת: www.megapro.org.il או בכתובת: www.megamotor.co.il המופעל על ידי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) באתרי האינטרנט, במדריכים האינטרנטיים, בעיתונים האינטרנטיים, תערוכות, השקות וימי עיון דיגיטליים של מגה פרו מדיה (מגה מוטור).

ב. אתרים קשורים נוספים לרבות: מגה דרייב, מגה מוסך, מגה מזון, מגה תעשיות, מגה מיכשור, מגה מבנים, מגה לוגיסטיקה, מגה קלינטק, מגהדג'ט, מגה אלפא, מגה אקסלוסיב, מגה בנג, מגה ולו, מגה דו, מגהמה - ציי רכב, מגה טרון, מגה פרימיום, מגה בשטח, מגה משאיות, מגה הסעות, מגה בולדוזר, עיתונים אינטרנטיים, תערוכות וימי עיון מכוונים, מדריכי מוצרים, מדריכי חברות (להלן: אתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) או האתרים או מגה) ו/או כל יישום אחר לגביהם תחליט מגה פרו מדיה (מגה מוטור), לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחיל את תנאי שימוש אלה;

ג. השימוש באתרים ובכלל זה בתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם ו/או באמצעותם מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

ד. מובהר כי באתרים קיימים תכנים שהשימוש בהם כפוף, בנוסף לתנאי שימוש כלליים אלה, גם להסכם מקוון המתייחס אליהם באופן מיוחד. תנאים אלה חלים על השימוש באתרים ובתכנים הכלולים בהם באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתרים, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

ה. בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל ואייקון.

2. השימוש באתרים:

א. הגישה לאתרים, לעיתונים האינטרנטיים לתערוכות וימי עיון מכוונים, מדריכי מוצרים, מדריכי חברות תתאפשר ממכשירי סמארטפון התומכים בגרסה מעודכנת של אפל וואנדרואיד (גוגל). מגה פרו מדיה (מגה מוטור) אינה מתחייבת כי הגישה לאפליקציה ו/או לאתר תתאפשר ממכשירים אחרים ו/או גרסאות תוכנה ו/או דפדפנים שאינם מעודכנים ו/או אינם נתמכים, בשלב עליית האתרים והאפליקציות לאוויר ו/או בעקבות הוצאות גרסאות העדכון העתידיות שלה. למגה פרו מדיה (מגה מוטור) הזכות, לפי שיקול דעתה ו/או התפתחות טכנולוגית, להפסיק תמיכה בגרסאות קיימות ו/או קודמות של מערכות הפעלה.

ב. הנך רשאי להשתמש בתכנים באתרים (להלן :"התכנים") בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

 • הנך רשאי להשתמש באתרים ובתכנים כהגדרתם לעיל למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, באפליקציות ויישומים למיניהם, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.
 • אין להפעיל או לאפשר להפעיל ביחס לתכנים, לאתרים בכלל, כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות רובוטיות מסוגים שונים, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתרים בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים שמקורם באתרים או שהוצגו בהם.
 • אין להציג תכנים מהאתרים בתוך מסגרת גלויה או סמויה.
 • אין להציג תכנים כהגדרתם לעיל בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
 • אין לקשר לתכנים מהאתרים, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט במלואו וכפי שהוא (AS IS), כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים כהגדרתם לעיל במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור), אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר בו נכלל התוכן במקור להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת);
 • מגה פרו מדיה (מגה מוטור) רשאית להורות לך לבטל כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור העמוק לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) בעניין זה.
 • הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
 • מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב לשפות את מגה פרו מדיה (מגה מוטור) בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 • הטמעת סרטוני וידאו - אין להטמיע סרטוני וידאו מהאתרים ללא אישור מראש ובכתב של מגה פרו מדיה (מגה מוטור) בכל אתר ולרבות באתר המכיל או מארח: תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק, או באתרים שעצם הטמעת הסרטון תהא הפרה של זכות יוצרים מוסרית של צד ג' לרבות יוצרי הסרטון ובעלי זכויות היוצרים בו. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר הטמעת סרטוני וידאו ו/או לשנות את הקישור לסרטון בלא צורך להודיע לך על כך מראש ולא תהא לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) רשאית להורות לך לבטל כל הטמעה כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי - במקרה זה תבטל את ההטמעה לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה ו/או תביעה כלפי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) בעניין זה. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהטמעת סרטוני וידאו מהאתרים. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל הטמעה שנעשתה על ידך, לרבות הסדרת זכויות יוצרים ותשלום לאגודות זכויות היוצרים/ המבצעים הרלוונטיות בהתאם לכל חוק, ומתחייב לשפות את מגה פרו מדיה (מגה מוטור) בגין כל נזק שייגרם לה כתוצאה מכך.

3. הגבלת שימוש:

א. האתרים מוגנים תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי הרלבנטי.

ב. תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות ו/או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתרים ו/או בתוכניהם.

ג. חל איסור על שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתנאי שימוש אלה ומבלי לגרוע מכלליות האמור :

 • לשנות, לשכפל, לשחזר, להעתיק, להפיץ עותקים, לפרסם, לחקות או לטפל בתוכנות הנלוות.
 • לייצר עבודה נגזרת מהתוכנות הנלוות או מהתוכן.
 • לעקוף, לשנות, להתערב או לסכל רכיבי בטיחות שמגינים על החומרה ו/או התוכנות הנלוות ו/או תוכן דיגיטלי באתרים.
 • לעשות שימוש ברובוט, סורק או באמצעים אוטומטיים אחרים כדי לגשת או להכין מפתח (אינדקס) אל התוכן הדיגיטלי.
 • להשכיר, להשאיל, לחכור, לתת רישיון משנה, לשכפל, להציג להפיץ או לעשות שימוש בתוכן הזמין לצד ג'.

4. שירותים בהרשמה ו/או בתשלום:

א. למגה פרו מדיה (מגה מוטור) הזכות להציע מסלולי מנוי שונים המשלבים את האתרים, העיתונים אינטרנטיים, תערוכות וימי עיון מכוונים, מדריכי מוצרים, מדריכי חברות, עיתוני מגה פרו מדיה (מגה מוטור) המודפסים (או למגזינים מקבוצת מגה פרו מדיה - מגה מוטור), לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכלל זה קביעת תקופת מנוי מינימלית. בהתאם לתנאים המפורטים בעמוד ההרשמה.

ב. השימוש באתרים, וכן שירותים נוספים, שייקבעו פי שיקול דעת מגה פרו מדיה (מגה מוטור), הם שירותים הטעונים הרשמה וכפופים לתשלום דמי מנוי, שייקבעו מעת לעת על ידי מגה פרו מדיה (מגה מוטור). ניתן לעשות שימוש בשירותים אלה רק לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך להסכם המקוון ו/או לתנאי השירות הנלווים לשירות הרלוונטי, והסדרת תשלום דמי המנוי, כמפורט בהסכם המקוון הרלוונטי.

ג. תשלום דמי המנוי ייגבה באמצעות כרטיס אשראי והחיוב בגינו יהיה חודשי, ובהתאם למסלול הנבחר.

ד. המנוי יהא "עסקה מתמשכת", כהגדרתה בסעיף 13ג(א) לחוק הגנת הצרכן. במידה ותקופת המנוי הוגבלה בזמן, היא תצוין בעמוד ההרשמה. מובהר כי למנוי הזכות לבטל את העסקה, בין אם הוגבלה בזמן ובין אם לאו, בהתאם לתנאי הביטול המפורטים בתנאי שימוש אלה להלן. בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (ביחס לשירותים בתשלום) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה למחלקת שירות הלקוחות באתר או באמצעות פניה ישירה לחברה בטלפון 03-5615507.

ה. המנוי יופעל בתוך ועד שלושה ימי עסקים ממועד הרישום וביצוע התשלום בגין המנוי.

ו. הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות מגה פרו מדיה (מגה מוטור) שמספרו 429822. אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה להשתמש בשירות אליו נרשמת. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות המפורסמת באתר ובקישור זה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה.

ז. בעת הרישום לשירות תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) רשאית לקבוע, מעת לעת, דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

ח. שמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר ובכל מקרה לא פחות מאחת לשישה חודשים.

ט. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) רשאית, שלא לאפשר לך להשתמש בשירות הטעון רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לבטל רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע במגה פרו מדיה (מגה מוטור) או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים או מנויים אחרים, ו/או בכותבים או ספקים של מגה פרו מדיה (מגה מוטור);
 • אם השתמשת בשירות או בשירותים נוספים הניתנים באתרים לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר במסגרת האתרים;
 • אם לא השתמשת בשירות במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, גם לאחר שניתנה לך על כך הודעה בדואר אלקטרוני;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;
 • אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי (ככל שהשירות ניתן בתשלום);
 • אם יש לך חוב כספי למגה פרו מדיה (מגה מוטור), או לכל תאגיד בשליטתה ולא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו.

5. קישורים באתר:

א. באתר קיימים קישורים (לינקים) לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) או מטעמה ומגה פרו מדיה (מגה מוטור) אינה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

ב. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) איננה מתחייבת כי הקישורים (לינקים) הנ"ל יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) רשאית להסיר מהאתר ו/או האפליקציה קישורים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.

ג. מנוע החיפוש המקוון באתר מגה פרו מדיה (מגה מוטור) מנוהל ומופעל על ידי צד שלישי ומשקף את שיקול הדעת הסובייקטיבי של עורכיו ו/או האלגוריתם העומד בבסיס הפעלתו. אין לייחס לתוצאות החיפוש ו/או להמלצות בנוגע לתוצאות לפי ערכי חיפוש שתקליד, כל תוקף מחייב ואין לראות בהם אמת מידה אובייקטיבית להערכת ההתאמה של תוצאות החיפוש לערכים שהזנת ו/או למטרותיך הסובייקטיביות ואף אין בהצבת מנוע החיפוש כאמור באתר משום המלצה להסתמך באופן כזה או אחר על תוצאות החיפוש. גם סדר תוצאות החיפוש באינדקס אינו מעיד על טיבם או חשיבותם של תוצאות החיפוש ולמגה פרו מדיה (מגה מוטור) אין כל שליטה על סדר הופעתם. אלגוריתם מנוע החיפוש, הקובע את סדר הופעת התוצאות, עשוי לעבוד על יסוד שיקולים מסחריים (אך תוצאות שקודמו כאמור יסומנו ככל הנראה באופן המבהיר זאת). תכנם של אתרי אינטרנט וגם מהותם משתנים לעתים תכופות. לכן ייתכן שתוצאות החיפוש שיוצגו לך לא יהיו שלמות, מדויקות ו/או העדכניות ביותר.

6. שינוי וביטול מנוי:

ניתן לשנות את סוג המנוי מול שירות הלקוחות, בהסתמך על פרטי המשתמש הקיימים. בעת שינוי סוג המנוי תישלח הודעה בדבר השינוי לתיבת הדוא"ל ו/או לטלפון הנייד של המנוי, בתאם לפרטים שמסר. ניתן לבטל מנוי על פי הוראות תנאי השימוש הייעודיים לשירות.

7. תכנים שנמסרו לפרסום על ידי משתמשים:

א. באתר מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתרים. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך, כדוגמת קהילות, קבוצות דיון (פורומים), צ'אטים, תגובות לכתבות (טוק-בקים) בלוגים ושירותים אחרים המאפשרים לך להזין לאתר תכנים משלך - בין בנפרד, באזור המיועד לתכני המשתמשים בלבד ובין ביחד עם תכנים של מערכת מגה פרו מדיה (מגה מוטור). מסירת תכנים לפרסום באתר אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

ב. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתרים בהם. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא באתר, רשאית מגה פרו מדיה (מגה מוטור) (אך לא חייבת) לבדוק ו/או לנטר את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה בכדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

ג. מובהר כי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת מגה פרו מדיה (מגה מוטור) או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

ד. בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:

 • תכנים הידועים שהם שקריים, מטעים או מסולפים;
 • תכנים הפוגעים בזכויות קנייניות של אחרים או מפרים אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
 • תכנים פורנוגראפיים או בעלי אופי מיני בוטה;
 • תכנים הנוגעים לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • תוכנות מחשב, קודי מחשב או יישומים הכוללים נגיף-מחשב, לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים, ואנדלים, יישומים מזיקים וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • תכנים המהווים לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • תכנים המזהים אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • תכנים בעלי אופי או תכנים טורדניים, מעליבים, עוינים, מאיימים או גסי רוח;
 • תכנים שיש בהם, או שהם מעודדים לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
 • תכנים המעודדים ביצוע עבירה פלילית או עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • תכנים העלולים להטעות צרכן;
 • תכנים בעלי אופי פרסומי או מסחרי;
 • תכנים המנוגדים לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלולים לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתרים בפרט;
 • תכנים שהגישה אליהם חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

ה. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשי האתר, במגה פרו מדיה (מגה מוטור) או במי מטעמה. בנוסף, מגה פרו מדיה (מגה מוטור) תהיה רשאית במקרה זה למנוע ממך פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לפי כל דין.

ו. החליטה מגה פרו מדיה (מגה מוטור), לפי שיקול דעתה הבלעדי, לפרסם תוכן שמסרת - היא רשאית לערוך ולשנות כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.

ז. התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

ח. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים באינטרנט, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים באתרים. התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. התכנים הללו אינם מתפרסמים מטעמה של מגה פרו מדיה (מגה מוטור), ולפיכך היא אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. זכור תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים, כדוגמת מוסכניקים ובעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

8. דיוור ישיר:

בהצטרפות וברישום לאתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) תתבקש למסור כתובת דואר אלקטרוני שישמש את מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לצורך משלוח הודעות ועדכונים. בנוסף תתבקש ליתן הסכמה לקבלת דיוורים ודברי פרסומת מאת מגה פרו מדיה (מגה מוטור) ו/או מטעמה, ובכלל זה הטבות, מבצעים והנחות שמוצעים על ידי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) ו/או מטעם צדדים שלישיים/מפרסמים. מובהר כי ניתן בכל עת להקליד על כפתור הסרה בתחתית הדיוורים לצורך הפסקת קבלת דיוורים כאמור.

9. תכנים שאינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי:

א. באתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) קיימים תכנים בנושאים מקצועיים טכניים המיועדים לאנשי מקצוע בלבד מקורם של חלק מהתכנים הללו במערכת מגה פרו מדיה (מגה מוטור), ואילו חלקם האחר מסופק, מנוהל ומופעל על ידי ספקי תכנים.

ב. על אף שנעשה מאמץ לרכז ולעבד את התכנים הללו, יתכן שבתהליך קליטתם, עיבודם ופרסומם יפלו טעויות. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה עליך לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת ואינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. לכן, כל החלטה בדבר השימוש בתכנים כאמור שתמצא באתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) תיעשה על אחריותך בלבד.

10. מדיניות פרטיות

מגה פרו מדיה (מגה מוטור) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ובאפליקציה. מדיניות הפרטיות העדכנית של מגה פרו מדיה (מגה מוטור) נמצאת בכל עת בכתובת זו, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.

11. תכנים מסחריים:

א. אתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) כוללים תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

ב. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתריה. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתריה אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

ג. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתריה יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתריה או ירכשו באמצעותן.

ד. הרשמתך לשירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים על ידך אגב רכישת מוצר או שירות דרך האתר או תתי-האתרים הקשורים לאתר, ישמשו כאישור מטעמך להיכלל ברשימת מקבלי דבר פרסומת מטעם גופים מסחריים שונים לרבות האתר הרלבנטי וזאת באמצעות אי-מייל, סמס (sms) וכיו"ב. על אף האמור, תוכל להודיע, בהמשך לכל דבר פרסומת שיועבר אלייך, על סירובך להמשיך ולקבל דברי פרסומת ועד שלא תעשה כן, תמשיך לקבל דברי פרסומת כאמור.

ה. הנך מאשר כי ידוע לך וכי הנך מסכים, כי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) תהא רשאית, על פי שיקול לדעתה, למסור פרטי גולש שברשותה לפי דרישת משטרה או על פי צו שיפוטי, ולך לא תהא כל טענה כנגדה בגין מסירת פרטיך האישיים בנסיבות אלה.

ו. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי קיימת אפשרות שמשתמש אחר ו/או פורצים יעבירו אליך חומר משמיץ, לא מדויק, גס, מגונה, תקיף, חומר תועבה, לשון הרע, חומר מאיים או כל מידע לא חוקי אחר ו/או חומר מזיק מכל סוג שהוא. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי לא תהא לך כל טענה כנגד מגה פרו מדיה (מגה מוטור) בגין נזק ו/או כל אובדן או הפסד, עקיף ו/או ישיר, כתוצאה מהעברת מידע זה.

ז. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי כל הפרת האבטחה של המערכת ו/או של רשת התקשורת, עלולה לחייבך בחבות אזרחית או פלילית על פי דין. כמו כן, ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) רשאית לחקור מקרים בהם כרוכות הפרות כמצוין לעיל, וכן היא רשאית לערב ו/או לשתף פעולה עם רשויות החוק כנגד כל משתמש שמעורב בהפרת האבטחה, הכל על פי דין. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) שומרת על זכותה לחשוף את זהותך (או כל מידע אחר) במקרה של פעילות משטרתית או משפטית נגדך.

ח. ידוע לך, והנך מסכים לכך, כי משתמשים אחרים ו/או פורצים לשירות עלולים לעשות שימוש שלא כדין במידע שהועבר על ידך ולגרום לך נזק ו/או אובדן ו/או הפסד, מכל סוג ומין שהוא. למגה פרו מדיה (מגה מוטור) לא תהא כל אחריות בשל כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שיגרם לך כתוצאה משימוש לא חוקי של צדדים שלישיים כאמור.

12. אינדקס ותוכן מטעם צד ג'

האתרים כוללים בתוכם אינדקס של בעלי מקצוע ו/או מוצרים ו/או חברות לפי סיווגים. כן כוללים האתרים, או יכללו בעתיד, פרסומות של צדדים שלישיים המעניקים מידע, מוצרים ו/או שירותים בתחומים שונים. בנוסף מציגים האתרים חוות דעת אישיות ומקצועיות של אנשים שונים בתחומים בהם עוסקים האתרים וכן ציטוטים של צדדים שלישיים ו/או אתרים אחרים בנושאים שונים בהם עוסקים האתרים. כל האמור בפסקה זו לעיל יקרא "תוכן צד שלישי". מובהר בזאת כי כל תוכן צד שלישי המוצג באינדקסים ו/או באתרים נמסרו למערכת האתרים ע"י צדדים שלישיים, הינם באחריות הבלעדית של מוסרם ומגה פרו מדיה (מגה מוטור) אינה אחראית לאותו תוכן צד שלישי לרבות לאמיתותו נכונותו ו/או דיוקו, לרבות לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או השירותים אשר הוא מציע. אין בהופעת בעל מקצוע ו/או חברה באינדקס באתרים ו/או בפרסומת המופיעה באתרים ו/או חוות דעתו ו/או ציטוט של אדם באתרים משום חסות ו/או המלצה מטעם האתרים לאותו אדם, איש מקצוע, או חברה ו/או תמיכה של האתרים במעשיו ו/או דבריו.

האתרים עשויים להכיל קישורים לפורטלים ו/או אתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.

מובהר בזאת כי בין האתרים או מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לבין אתרי צד ג' אין יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לאתרים כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרי צד ג' אלו. אין לפרש קישורים לפורטלים ו/או אתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי האתרים או מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לאותם הפורטלים או האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעיליהם למוצרים ו/או השירותים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור באתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור), נמצא שהמידע באתרים או האתר המקושר מתאים למטרות אתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור), וכי הקישור עצמו תקין. ואולם, ייתכן שבמהלך הזמן חלו שינויים בפורטל או האתר המקושר, ואין מגה פרו מדיה (מגה מוטור) או מי מטעמה אחראים לטיב הקישור או לרלוונטיות שלו לאתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור).

אין מגה פרו מדיה (מגה מוטור), עובדיה, סוכניה או מי מטעמה אחראים לתוכן החומר הנמצא בפורטלים ו/או אתרי צד ג' וגלישתך בו כפופה לתנאי השימוש של הפורטל או האתר המקושר ועל אחריותך בלבד.

הסתמכותך או הסתמכות כל צד ג' שהוא, על תוכן צד שלישי כאמור, המוצגים או המפורסמים בפורטל ו/או בפורטלים ו/או אתרים אליהם קיים קישור או פרסומת מן אתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור), והתקשרותך עם כל צד שלישי כאמור, נעשים על פי שיקול דעתך ועל אחריותך הבלעדית. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו לך ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.

הוראות פרקים "אחריות" ו"פיצוי ושיפוי" לעיל, יחולו גם על תוכן צד שלישי בפרק זה.

13. קניין רוחני

א. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר וכן בשירותים המוצעים בהם ובכל תוכן הכלול בהם הינן של מגה פרו מדיה (מגה מוטור) בלבד, או של צד שלישי, שהרשה למגה פרו מדיה (מגה מוטור) להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש ממגה פרו מדיה (מגה מוטור) או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתרים.

ב. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה - סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

ג. סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם בכתב ומראש.

ד. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) אינה טוענת לבעלות בתכנים הנמסרים על ידי הגולשים לפרסום באתריה. יחד עם זאת, מסירת תכנים המיועדים לפרסום באתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) מהווה אישור כי מוסר התכנים הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום. ככל ומוסר התכנים אינו היוצר או בעל הזכויות בתכנים הנמסרים על ידו לפרסום כאמור, מסירת התכנים מהווה אישור כי הם נמסרים במסגרת הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה את מסירת התכנים לפרסום באתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) והקניית זכויות שימוש ופרסום בהם כמפורט לעיל ולהלן.

ה. מסירת התכנים לפרסום מקנה למגה פרו מדיה (מגה מוטור) רישיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, באתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור), וכן בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל-חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.

14. אחריות מגה פרו מדיה (מגה מוטור)

א. תכנים באתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) ו/או מי מטעמה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיו של כל משתמש ו/או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתרים.

ב. השימוש באתרים ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

ג. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) אינה מתחייבת, כי לתכנים שיפורסמו על ידי גולשים ו/או מטעמם באתריה תהיה היענות. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) אינה יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) יתקבלו בעקבות פרסום כאמור, מי יגיב לתכנים שיפרסם המשתמש ובאיזה אופן, ולכן לא תישא מגה פרו מדיה (מגה מוטור) כלפי המשתמש (או כלפי מי מטעמו) באחריות כלשהי לתגובות הללו, לזהות הפונים אליו או לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לא תהיה גם אחראית לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בתכנים שיפורסמו על-ידי המשתמש ו/או מטעמו.

ד. כל החלטה שיקבל המשתמש ביחס לתכנים שהתפרסמו באתרים היא באחריותו המלאה והבלעדית. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתריה, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיות או דרישות המשתמש. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

ה. יודגש כי ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. התכנים באתרים אינם מהווים תחליף לייעוץ כזה. בנוסף על האמור לעיל נכונים הדברים גם לתכנים המתפרסמים בקהילות, בתגובות ובקבוצות דיון למיניהם (פורומים), לרבות התכנים המתפרסמים מטעם מנהלי הקהילות וקבוצות הדיון. תכנים אלה אינם תחליף לייעוץ או לטיפול מקצועיים במקום בו הם נדרשים (לדוגמה: תשובת מוסכניק לשאלה במסגרת קבוצת דיון איננה תחליף לקבלת יעוץ או טיפול במוסך מוסמך בהתאם לצורך). לעתים תכנים אלה משקפים גישה או דעה אישית מסוימת של הכותב. לכן יש להתייחס אליהם בזהירות המתבקשת. ההחלטה באם להסתמך על תכנים שפורסמו באתרים או לפעול על פיהם, היא באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש והוא האחראי הבלעדי לכל פעולה כאמור ו/או לתוצאותיה.

ו. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) אינה מתחייבת ששירותי האתרים לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או שרתי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל מגה פרו מדיה (מגה מוטור) או אצל מי מספקיה.

15. שיפוי

המשתמש יחויב לשפות את מגה פרו מדיה (מגה מוטור), עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה, וכן במקרים הבאים:

 • בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר המשתמש לפרסום באתריה ו/או כתוצאה מקישורים שביצע המשתמש לאתריה, ו/או כל פסק דין ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית שיחייב את מגה פרו מדיה (מגה מוטור) ו/או מי מטעמה בפיצוי כתוצאה מפרסום תכנים שנמסרו על ידי המשתמש לפרסום ו/או קישורים שבוצעו על ידו כאמור.
 • בגין כל פסק דין, ו/או הרשעה, ו/או החלטה של רשות מנהלית ו/או שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אשר יחייב את מגה פרו מדיה (מגה מוטור) ו/או כל מי מטעמה לשאת בעונש ו/או פיצוי, אשר ניתנו כתוצאה מהפרת תנאי השימוש של הסכם זה על ידי המשתמש ו/או מטעמו.

16. שינויים באתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) והפסקת השירות

א. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתרים שלה, המראה שלהם ועיצובם, את היקפם וזמינותם של השירותים בהם, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתרים - והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים באינטרנט ובכלל זה עדכוני גרסה ו/או בתחום מערכות ההפעלה השונות. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

ב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל מגה פרו מדיה (מגה מוטור) רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. מגה פרו מדיה (מגה מוטור) תפרסם באתר הרלוונטי הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מגה פרו מדיה (מגה מוטור) את החומרים הכלולים באתרים שלה למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

17. שינויים בתנאי השימוש

מגה פרו מדיה (מגה מוטור) שומרת על זכותה לשנות , בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת , את תנאי השימוש באתרים שלה, ושינויים כאמור ייכנסו לתוקפם מיד עם הטמעתם בתנאי שימוש אלה, אלא אם יוחלט על ידי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. לפיכך, מומלץ לעיין בתנאי שימוש אלה מעת לעת.

18. סמכות שיפוט

א. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

ב. ביחס לכל מחלוקת הנובעת משימוש באתרי מגה פרו מדיה (מגה מוטור) או הקשורה בהם תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז תל-אביב, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.

ג. אם וככל שיקבע בית משפט מוסמך (לרבות בית דין או טריבונל שיפוטי אחר) כי הוראה מהוראות תנאי שימוש אלה היא בלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי השימוש ותקפותם, למעט אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי ביהמ"ש כאמור.

19. פנו אלינו

מגה פרו מדיה (מגה מוטור) מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתרים תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

 • מגה פרו מדיה (מגה מוטור) - מחלקת שירות לקוחות - ת.ד 57484 תל אביב מיקוד 6157401
 • פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות: פקס 03-5615546 (לציין: עבור שירות לקוחות)
 • פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות: דואר אלקטרוני שכתובתו megamotor@megamotor.co.il
תגובות
הוספת תגובה
הוספת תגובה
 
כותרת
תוכן